Zwroty towaru
(Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość)

 1. Każdemu Klientowi przysługuje — na podstawie przepisów prawa — prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży/nabycia, bez podania przyczyny w terminie opisanym poniżej.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży/nabycia na adres mailowy:reklamacje@unikalnekosmetyki.pl oraz adres korespondencyjny wskazany poniżej.
 3. W razie rezygnacji z Towaru zakupionego w Sklepie (tj. realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia) na zasadach określonych w niniejszym punkcie, Umowa sprzedaży/nabycia uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W takim przypadku uiszczona cena za Towar, wraz z kosztami pierwotnej przesyłki, które poniósł Klient, zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi po odstąpieniu przez niego od Umowy sprzedaży/nabycia, nie później jednakże niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu/reklamacji. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Zgodnie z artykułem 38 p. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwrot nie przysługuje w odniesieniu do towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek „za pobraniem”.
 6. Towar należy odesłać na poniższy adres. W celu usprawnienia procedury zwrotu, uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki ze zwracanym Towarem otrzymanego dokumentu sprzedaży oraz formularza zwrotu Towaru: POBIERZ TUTAJ

WSA Angelika  Olsza

Ul. Przewóz 34/205

30-716 Kraków

z dopiskiem „sklep internetowy – zwrot

Klient sklepu jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu do Sklepu.


Reklamacje

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży/nabycia Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy przesłać do Sprzedającego za pośrednictwem formularza reklamacji: POBIERZ TUTAJ. Formularz zwrotu/reklamacji należy wydrukować, wypełnić odpowiednie pola i dołączyć do przesyłki zawierającej zwracany Towar wraz z dowodem zakupu.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sprzedającego reklamowanego Towaru.
 4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z Umową sprzedaży/nabycia, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:
  • wad fabrycznych Towaru;
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, przy czym, w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody, gdzie dokładnie opisze wadę Towaru;
  • niezgodności Towaru z Towarem zawartym w zamówieniu.
 5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 6. Sprzedający weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo Klienta o decyzji. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy w terminie 14 dni od przesłania informacji mailowej o uznaniu reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony Towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.