Polityka prywatności 

Ochrona prywatności jest dla nas istotnym zagadnieniem, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo danych Klienta przekazywanych podczas korzystania z serwisu unikalnekosmetyki.pl.

W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza naszą stronę internetową. Jakiekolwiek informacje zebrane na temat Klienta będą użyte wyłącznie do wykonania zamówionej przez użytkownika sklepu usługi. Poniższa polityka prywatności, została przygotowana z uwzględnieniem RODO, czyli nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Właścicielem sklepu www.unikalnekosmetyki.pl jest WSA Angelika Olsza, ul. Myśliwska 61/154, 30-718 Kraków. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez sklep internetowy www.unikalnekosmetyki.pl (dalej zwany Sklepem). Administratorem danych osobowych Użytkownika jest WSA Angelika Olsza, ul. Myśliwska 61/154, 30-718 Kraków. 

Kontakt do administratora  danych osobowych:

info@unikalnekosmetyki.pl

tel. + 48 509630730

JAKIE  INFORMACJE ZBIERAMY I W JAKIM CELU?

Sklep będzie zbierał od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

 1. nazwisko i imię,
 2. adres zameldowania na pobyt stały,
 3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu,
 6. Nazwa firmy,
 7. NIP, REGON.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne:

 • w celu dokonania i obsługi transakcji zakupu – podstawą prawną przetwarzania jest  niezbędność  przetwarzania do  wykonania umowy (podstawą z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawienia i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw (podstawą z art. 6 ust.1 lit. f RODO)
 • w celach analitycznych i statystycznych – postawą prawną przetwarzania  jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analizy aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług  (podstawą z art. 6 ust.1 lit. f RODO),
 • w celach marketingowych w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora w granicach udzielonej przez Ciebie zgody (podstawą z art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z lit. a RODO).

Klient może wyrazić zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na otrzymywanie informacji handlowych od Sklepu internetowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Powierzone dane są przetwarzane tylko i wyłącznie dla potrzeb Sklepu internetowego, wyłącznie do realizacji Zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom (z zastrzeżeniem punktu poniżej “Udostępnianie informacji). Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Klienta dane do m.in. następującym podmiotom:

 • podmiotą prowadzącym działalność płatniczą,
 • podmiotą prowadzącym działalność kurierską lub pocztową,
 • dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
 • podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe bądź prawne.

W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Klient może zostać poproszony o przekazanie niektórych swoich danych osobowych partnerom handlowym sklepu, którzy udostępniają system do wyrażania opinii na temat dokonanej transakcji lub w innych celach handlowych. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

USŁUGI HOSTINGOWE DOSTARCZANE PRZEZ ZEWNĘTRZNEGO USŁUGODAWCĘ

W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ZASTOSOWANIE GOOGLE (UNIVERSAL) ANALYTICS DO CELÓW ANALITYKI INTERNETOWEJ

Nasza strona internetowa używa Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej – na przykład pliki cookies. Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: info@unikalnekosmetyki.pl.

W jaki sposób Klient może korzystać z przysługujących praw zgodnie z RODO:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do cofnięcia zgody na  przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

INFORMACJE O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH:

Podanie przez Ciebie danych osobowych, jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług. Jeżeli nie podasz danych, to w zależności od celu w jakim dane są podawane, będziesz miał:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie,
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu,
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie.

Klient ma również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: info@unikalnekosmetyki.pl.

WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH:

1. Operator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności:

 • ochronę przed dostępem nieautoryzowanym,
 • ochronę przed utratą danych.

2. Hasła użytkowników nie są zapisywane w bazie w sposób jawny ani szyfrowane w sposób odwracalny.

3. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).

4. Operator stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa).

5. Operator stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring).

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE KLIENTÓW?

Dane osobowe Klienta, będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, dane Klienta będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Klienta jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej, w sekcji „Jakie informacje zbieramy i w jakim celu?”). Zgodę Klient może wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli Klient chce wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o wysłanie e-maila info@uniaklanekosmetyki.pl.

KOMENTARZE KLIENTÓW

Komentarze umieszczane przez Klientów pod produktami oraz będące oceną sklepu (również wysłane na adres e-mail sklepu) stają się własnością firmy WSA Angelika Olsza i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej do promocji sklepu lub produktów w nim się znajdujących.

Komentarze takie oczywiście nigdy nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba że Klient wyraził na to zgodę. Zobowiązujemy się również nie przeinaczać komentarzy i nie stosować ich w innym kontekście lub do promocji innego produktu niż było to intencją autora.

Opinie wyrażone w komentarzach nadal pozostają opiniami Klientów, a nie pracowników firmy WSA Angelika Olsza.

INNE STRONY INTERNETOWE

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

NEWSLETTER

Jeżeli klient zapisała się do naszego newslettera lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, jego  dane zostaną wykorzystane w celu regularnego wysyłania: wiadomości e-mail oraz drogą SMS/MMS, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane pobierane automatycznie mogą posłużyć także do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie www, personalizacji zawartości naszych stron www lub zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Dane te są zbierane anonimowo. Z kolei dane zbierane podczas korespondencji pomiędzy klientem a naszym serwisem będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania. 

Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na nasze zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail.

Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

COOKIES

W serwisie www.unikalnekosmetyki.pl  wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb Klienta. Klient może zgodzić się na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronie www.unikalnekosmetyki.pl . Dane te będą zapisane w postaci cookies. Oznacza to, że będzie je pamiętał komputer Klienta, ale udostępni je jedynie w ramach serwisu www.unikalnekosmetyki.pl. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

 Pliki cookies przez serwis unikalnekosmetyki.pl wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszego sklepu internetowego uniekalnekosmetyki.pl, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w sklepie internetowym uniklanekosmetyki.pl zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika sklepu internetowego rbskosmetik-sklep.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z firmą WSA Angelika Olsza reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisu internetowego firmy WSA Angelika Olsza przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszego serwisu internetowego, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie  potrzeby aktualizowana.

Jeśli nie zgadzasz się na kontakt SMS lub telefoniczny z nami lub chcesz usunąć swoje konto z naszego newslettera skontaktuj się z nami poprzez FORMULARZ.

Brak odpowiedzi jest akceptacja regulaminu. 


Mamy nadzieję ponownie gościć Cię w naszym  sklepie internetowym unikalnekosmetyki.pl!