REGULAMIN SKLEPU UNIKALNE KOSMETYKI

 

 Informacje ogólne:

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.unikalnekosmetyki.pl (zwany dalej: „Sklepem”) jest WSA Angelika Olsza z siedzibą w Krakowie, NIP: 679 262 41 32, REGON: 361886159.
 2. Sklep umożliwia zawieranie z WSA Angelika Olsza (zwany dalej: ”Sprzedającym”) umów sprzedaży/nabycia towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu (zwanych dalej odpowiednio: „Umowami sprzedaży/nabycia” oraz „Towarami”).
 3. Podmiotem zawierającym Umowę sprzedaży/ nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu może być zarówno osoba fizyczna (osoby pełnoletnie) jak i też osoby prawne (zwani dalej łącznie: „Klientem”).
 4. Administratorem danych osobowych jest WSA Angelika Olsza ul. Myśliwska 61/154, 30-718 Kraków, NIP 679 262 41 32.
 5. Każdy, odwiedzający Sklep, niezależnie od tego czy zostanie przez niego zawarta ze Sklepem Umowa sprzedaży/nabycia czy nie, zwany jest „Użytkownikiem”.
 6. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej: „Regulaminem”) skierowany jest do wszystkich Użytkowników i określa prawa i obowiązki Sprzedającego, Użytkowników oraz Klientów związane z użytkowaniem Sklepu, dokonywaniem rejestracji, składaniem zamówień i zawieraniem Umów sprzedaży/nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu.
 7. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy i ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 8. Zawieranie i wykonywanie Umów sprzedaży/nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu następuje zgodnie z Regulaminem. Podczas zawierania i wykonywania Umów sprzedaży/nabycia w Sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania obowiązujących w nim zasad.
 9. Treść Regulaminu jest udostępniona do wydrukowania, pobrania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu pod adresem:www.unikalnekosmetyki.pl/regulamin

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Do Umów sprzedaży/nabycia Towaru zawieranych na odległość z Klientem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym — ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Sprzedający umożliwia Użytkownikowi dokonanie rejestracji w Sklepie poprzez założenie indywidualnego konta Użytkownika (zwane dalej: „Konto”).
 4. Założenie Konta w Sklepie pozwala na szybką identyfikację Użytkownika i ogranicza znacznie czas dokonywania kolejnych zakupów. Dodatkowo, zarejestrowani Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z ofert specjalnych i rabatów oraz uczestniczenia w programie lojalnościowym.
 5. Konto można założyć klikając w link „Rejestracja”, który znajduje się w górnym pasku na stronie głównej Sklepu. Aby założyć Konto należy wpisywać swoje dane zgodnie z wyświetlanymi poleceniami programu. Można zarejestrować się jako osoba fizyczna bądź  firma (zwany dalej „Partnerem biznesowym”). Partnerem biznesowym, można stać się tylko po akceptacji Administratora. Po założeniu Konta Użytkownik otrzymuje informację potwierdzającą założenie Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W przypadku zgubienia hasła, Użytkownik ma możliwość jego odzyskania w drodze procedury odzyskiwania hasła poprzez postępowanie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 7. Sprzedający może pozbawić Użytkownika z prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  • podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu,
  • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
 8. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Sprzedającego,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne mogące uniemożliwić przeglądanie strony internetowej Sklepu oraz dokonywanie w nim zakupów.
 11. Sprzedający nie odpowiada za wystąpienie jakichkolwiek błędów w skonfigurowaniu urządzenia Użytkownika lub niepodanie przez niego danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Usługi  do czasu usunięcia usterki lub otrzymania wszystkich brakujących informacji od Użytkownika.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją strony internetowej www.unikalnekosmetyki.pl . Sprzedający dołoży wszelkich starań aby przerwy techniczne były ograniczone do niezbędnego minimum.
 13. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy ze względów technicznych Klient nie może złożyć zamówienia lub nie może dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.unikalnekosmetyki.pl , istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod numerem +48 509 630 730. W przypadku składania zamówienia telefonicznie Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu Sklepu.

Towar i jego cena

 1. Sprzedający zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu.
 2. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%) i cła.
 3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach przyjętych do realizacji przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Oferty promocyjne (w tym rabaty wynikające z posiadania kodów rabatowych lub kart podarunkowych) nie łączą się ze sobą chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Przy każdorazowym zakupie produktów można skorzystać tylko z jednego kodu rabatowego/karty podarunkowej w stosunku do konkretnego zamówienia chyba, że co innego wynika z treści kodu rabatowego/karty podarunkowej.
 7. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 8. Wszystkie towary znajdujące się w sklepie są fabrycznie nowe.

 

Składanie i realizacja Zamówień

 1. Zamówieniem jest wystosowanie przez Użytkownika intencji zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia wskazanych przez niego Towarów za pośrednictwem odpowiednich formularzy zamówienia znajdujących się na stronie internetowej Sklepu www.unikalnekosmetyki.pl .
 2. Zamówienia są realizowane na terenie Polski.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.unikalnekosmetyki.pl  oraz w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy ze względów technicznych Klient nie może złożyć zamówienia lub nie może dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.unikalnekosmetyki.pl , można złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem +48 509 630 730 w dni robocze w godz. 9:00 — 16:00. O ewentualnych zmianach w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta, Klienci będą informowani na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 4. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 3 dni robocze (bez uwzględnienia czasu dostawy), pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie Sklepu.
 5. Zamówienie złożone przez Klienta i potwierdzone przez Sprzedającego w dzień roboczy (tj. od Poniedziałku do Piątku, dalej określane jako „Dni Robocze”) do godz. 13.00, zostanie zrealizowane i wysłane do Klienta w tym samym Dniu Roboczym z zastrzeżeniem pkt. 6.
 6. W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą kredytową lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24, aby Zamówienie zostało przekazane do realizacji musi zostać w całości opłacone (tj. potwierdzone wpłatą na rachunku bankowym serwisu Przelewy24 lub rachunku bankowym Sprzedającego).
 7. Dla Zamówień złożonych w Dni Robocze po godz. 13.00, w Sobotę lub w Niedzielę i Święta, realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone i potwierdzone drogą elektroniczną przez Sprzedającego (płatność za pobraniem) oraz w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało w całości opłacone – tj. dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym serwisu Przelewy24 lub rachunku bankowym Sprzedającego.
 8. W przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 9. Klient jest informowany o statusie realizacji Zamówienia pocztą elektroniczną oraz poprzez Konto.
 10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności Towaru, Sprzedający zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient jest informowany za pomocą poczty elektronicznej o statusie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

 

Zawarcie umowy.

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (http://www.unikalnekosmetyki.pl) po przejściu całej procedury rejestracji/logowania i/lub składania Zamówienia. W Zamówieniu Użytkownik dokonuje, w szczególności:
  • wyboru zamawianych Towarów,
  • oznaczenia adresu dostawy,
  • wyboru formy płatności.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu Zamówienia jest niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia. Użytkownik powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego Towaru. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych.
 3. Warunkiem pomyślnego złożenia Zamówienia jest uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu Zamówienia oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu.
 4. Informacje zawarte w formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są błędne lub na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 6. Umowa sprzedaży/nabycia Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera informacje o ilości produktów, wartości zamówienia, rodzaju dostawy, rodzaju płatności oraz dane teleadresowe Klienta.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży/nabycia Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego  adres e-mail potwierdzenia Zamówienia. Do Umów sprzedaży/nabycia zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a także inne odpowiednie akty prawne.
 8. Klient wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, albo też — w przypadku zamówienia telefonicznego — pracownikowi Biura Obsługi Klienta, w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

 

Formy płatności

 1. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
  • płatność w systemie Przelewy24,
  • płatność kartą płatniczą VISA, VISA Electron, Master Card oraz Maestro, przy czym karta płatnicza zostaje obciążona w momencie złożenia zamówienia,
  • płatność za pobraniem przy odbiorze Towaru.
 2. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków.
 3. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.
 4. Rozliczenie płatności za Towary zamówione w Sklepie odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
  • dane teleadresowe Klienta są błędne lub na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Towaru,
  • transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych Przelewy24, lub płatności kartą kredytową/debetową,
  • płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 6. Sprzedający  zastrzega sobie możliwość wyłączenia formy płatności „za pobraniem” wobec Klienta, który nie odebrał dwóch kolejno wysłanych zamówień.

 

Warunki i koszty dostawy

 1. Dostawa Towarów jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, paczkomatu lub poprzez odbiór osobisty.
 3. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszczona na stronach produktowych Sklepu oraz w „koszyku” podczas składania Zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego Zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.
 4. Po wysyłce  zamówionego Towaru, Klient otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej wiadomość o wysyłce zakupionych Towarów wraz z informacją o kurierze i numer przesyłki. Klient może sprawdzić status swojej przesyłki na stronie firmy kurierskiej. Bądź informacje z firmy Inpost Paczkomaty o statusie zamówienia.
 5. Ze względu na dostawę przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wymagane jest również podanie numeru telefonu kontaktowego oraz potwierdzenie obecności w miejscu dostawy w godz. 8.00-17.00.
 6. W przypadku Zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności, w przypadku nieodebrania przesyłki z powodu nieobecności we wskazanym miejscu dostawy w godzinach 8.00-17.00, nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zamówienia, niezależnie od wartości zamówienia.
 7. Sprzedający uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana przesyłka, na etapie składania Zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy przesyłka nie została przejęta przez kuriera. Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
 8. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

 

Zwroty towaru (Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość)

 1. Każdemu Klientowi przysługuje — na podstawie przepisów prawa — prawo do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży/nabycia, bez podania przyczyny w terminie opisanym poniżej.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia przysługuje Klientowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Klienta Towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży/nabycia na adres mailowy: reklamacje@unikalnekosmetyki.pl oraz adres korespondencyjny wskazany poniżej.
 3. W razie rezygnacji z Towaru zakupionego w Sklepie (tj. realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia) na zasadach określonych w niniejszym punkcie, Umowa sprzedaży/nabycia uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W takim przypadku uiszczona cena za Towar, wraz z kosztami pierwotnej przesyłki, które poniósł Klient, zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi po odstąpieniu przez niego od Umowy sprzedaży/nabycia, nie później jednakże niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu/reklamacji. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Zgodnie z artykułem 38 p. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwrot nie przysługuje w odniesieniu do towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek „za pobraniem”.
 6. Towar należy odesłać na poniższy adres. W celu usprawnienia procedury zwrotu, uprzejmie prosimy o dołączenie do przesyłki ze zwracanym Towarem otrzymanego dokumentu sprzedaży oraz formularza zwrotu/reklamacji Towaru umieszczonego pod adresem www.unikalnekosmetyki.pl/zwroty

WSA Angelika  Olsza

Ul. Myśliwska 61/154

30-718 Kraków

z dopiskiem „sklep internetowy – zwrot

Klient sklepu jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu do Sklepu.

Reklamacje

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży/nabycia Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy przesłać do Sprzedającego za pośrednictwem formularza zwrotu/reklamacji umieszczonego pod adresem www.unikalnekosmetyki.pl/zwroty . Formularz zwrotu/reklamacji należy wydrukować, wypełnić odpowiednie pola i dołączyć do przesyłki zawierającej zwracany Towar wraz z dowodem zakupu.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sprzedającego reklamowanego Towaru.
 4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z Umową sprzedaży/nabycia, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:
  • wad fabrycznych Towaru;
  • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, przy czym, w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody, gdzie dokładnie opisze wadę Towaru;
  • niezgodności Towaru z Towarem zawartym w zamówieniu.
 5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 6. Sprzedający weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo Klienta o decyzji. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy w terminie 14 dni od przesłania informacji mailowej o uznaniu reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony Towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133., poz.883). Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji i składania Zamówienia.
 2. Szczegółowe informacje odnośnie  przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej pod adresem:  www.unikalnekosmetyki.pl/politykaprywatnosci.

 

Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu

 1. Aby zapoznać się z ofertą Sklepu i dokonywać w nim zakupów za pośrednictwem Internetu (zawierać Umowy sprzedaży/nabycia ze Sprzedającym), Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką „www” obsługującą technologie cookies oraz JavaScript i Flash oraz dostęp do poczty elektronicznej.
 2. W celu korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z przeglądaniem strony internetowej Sklepu i dokonywaniem w nim zakupów należy korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej Sklepu bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera „www”. Ponadto przeglądanie strony internetowej Sklepu wymaga udostępnienia przez Użytkownika podstawowych informacji o komputerze Użytkownika  takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączono się ze Sklepem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przeglądarka oraz system operacyjny itp.

Polityka Cookies

 1. Sklep może wykorzystywać pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta z witryny i Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów  zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. W każdym wypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. a)  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 2. b)  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz                
 3. c)  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 1. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie 9 określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 2. b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy sprzedaży/nabycia Towarów przed dokonaniem zmian.
 2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów. Sprzedający umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym Zamówieniu. Klienci posiadający Konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.
 3. Wszystkie nazwy handlowe i nazwy Towarów są znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.
 4. Możliwe jest skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (dalej zwanych: ADR). Informacje na temat ADR dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient będący Konsumentem może w szczególności zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Klient uprawniony jest ponadto do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona praw Konsumentów.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego.