<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1822471244631574&ev=PageView&noscript=1" />

FUNDACJAFundacja Unikalne Kosmetyki - Żyj Świadomie,  powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę dbania o siebie i swoich bliskich, poprzez stosownie naturalnych kosmetyków, jedzenie naturalnych produktów bez sztucznych zanieczyszczeń. Fundacja jest odpowiedzią na zanieczyszczenia i rosnące, w niesamowitym tempie, przetworzone jedzenie, które jest powodem wielu schorzeń i problemów zdrowotnych, ale nie tylko bo i skórnych, z jakimi borykają się młodzi ludzie. 

Będziemy starać się poprzez artykuły na naszym blogu, spotkania, eventy edukacyjne, akcje promujące zdrowy tryb życia, zarazić was naszą ideą i pomóc w ochronie zdrowia dzieci i najbliższych. 


STATUT

Fundacji Unikalne Kosmetyki – Żyj Świadomie


§1

1. Fundacja Unikalne Kosmetyki – Żyj Świadomie, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Panią Angelikę Olszę, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 24.10.2017 roku sporządzonego przed notariuszem

        Justyną Tuszyńską, Kancelaria Notarialna w Krakowie, Rep. Nr 3296/2017

2. Niniejszy Statut Fundacji w dalszej jego części nazywany jest Statutem.

§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

§3

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczpospolitej.

3. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego lub państwa trzeciego.

5. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§4

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

a)  Promowania używania naturalnych kosmetyków i ich korzystnego wpływu na zdrowie i urodę;

b)  Uświadamianie społeczności oraz edukacja w zakresie wpływu szkodliwych substancji zawartych w kosmetykach na zdrowie, zagrożeń płynących z używania kosmetyków zawierających składniki szkodliwe dla zdrowie, wskazanie 

         korzyści z używania  kosmetyków ekologicznych dla zdrowia i środowiska; 

c)  Kształtowanie proekologicznych postaw obywatelskich w zakresie stosowania kosmetyków naturalnych, w  tym również wśród dzieci, młodzieży i osób starszych;                     

d)  Edukacji z zakresu zastosowanie nowoczesnych technik kosmetycznych;

e)  Inspirowanie działań na rzecz wzrostu popularności branży modowej;

f)  Promowania rozwoju osobistego w zakresie stylizacji;

g)      Aktywizacja osób starszych poprzez organizowanie spotkań o tematyce modowej i wizażu;

h)  Rozpowszechniania wiedzy z zakresu analizy kolorystycznej w systemie 12 typów urody;

i)  Propagowania działań ukazujących, jak dobór stylizacji wpływa na samopoczucie oraz zdrowie.

§5

1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

a) Organizowanie kursów i szkoleń z zakresu doboru indywidualnego makijażu okolicznościowego;

b) Pomoc w organizacji pokazów mody przez osoby fizyczne i prawne;

c) Propagowanie działań promujących powszechne korzystanie z usług kosmetycznych;

d) Organizowanie warsztatów stylizacji ślubnej w zakresie zastosowania technik kosmetycznych i dobrania koloru; 

e) Pomoc w organizacji zajęć edukacyjnych, konferencji, forum, kongresów, debat oraz imprez edukacyjnych promujących cele Fundacji;

f) Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą;

g) Upowszechnianie wiedzy w zakresie objetym celami Fundacji poprzez środki masowego przekazu, w szczególności w formie: audycji radiowych lub telewizyjnych, artykułów prasowych, filmów krótkometrażowych, wywiadów i za

        pomocą wydawnictw;

h) Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.

2. Fundacja nie może:

a) Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku

        małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub

        kurateli;

b) Przekazywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób wskazanych w lit. a) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie

        lub na preferencyjnych warunkach;

c) Wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

d) Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych

        niż rynkowe.

§6

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§7

1. Fundacja ma prawo do używania pieczęci i loga. Wzór pieczęci i loga ustanawia Zarząd Fundacji.

2. Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów

        obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

§8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), a także środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundacje w toku jej działalności.

§9

Dla sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele właściwy jest Minister Zdrowia.

§10

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) Świadczeń Fundatora;

b) Darowizn, spadków i zapisów;

c) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

d) Odsetek bankowych;

e) Dotacji i subwencji osób prawnych;

f) Dochodów z majątku fundacji;

g) Funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;

h) Funduszy Unii Europejskiej.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.


§11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§12

Organem Fundacji jest Zarząd.

§13

Fundator Fundacji, Pani Angelika Olsza wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako prezes zarządu.

§14

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na pięcioletnia kadencję. W przypadku śmierci Fundatora wyboru Zarządu dokonuje osoba wskazana pisemnie przez Fundatora za życia –

        osoba wskazana przez Fundatora wyraża pisemną zgodę na swój wybór.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Fundatora.

4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;

b) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

c) Śmierci członka Zarządu.

§15

1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.

2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy, w szczególności:

a) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

b) Realizacja celów statutowych;

c) Sporządzanie planów pracy i budżetu;

d)  Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

e) Występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie;

f) Podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania;

g) Podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji;

h) Podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji;

i) Powoływanie oddziałów Fundacji;

j) Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.


§16

1. Zarząd Fundacji ma prawo powołać i odwołać:

a) Radę programową;

b) Zespoły doradcze.

2. Skład ciał doradczych ustala Zarząd.

§17

1. Posiedzenia Zarządu odbywaja się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§18

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

§19

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.

2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji samodzielnie.

§20

1. W sprawie zmiany celu fundacji decyzję podejmuje Fundator, a w razie jego śmierci kompetencję tę przejmuje Zarząd Fundacji.

2. Zmiana celu fundacji, następuje na mocy uchwały Fundatora.

§21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje Fundator.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały.

4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji. Zarząd podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki majątek zostanie przeznaczony.


§22

 Statut wchodzi w życie  z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.


Fundacja Unikalne Kosmetyki - Żyj Świadomie

ul. Myśliwska 61/154

30-718 Kraków

KRS: 0000705240


  • Witaj w świecie unikalnych kosmetyków! Cieszymy się, że trafiłeś do nas. Życzymy Ci udanych i przyjemnych zakupów! Jeżeli potrzebujesz porady, to śmiało do nas napisz lub zadzwoń. Z chęcią pomożemy! Zespół Unikalnych Kosmetyków
Zadaj pytanie on-line
PayU